Strona główna » Regulamin

Regulamin X-Nation.org

I. Zasady ogólne

Niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług Klubu X-Nation.org

 

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin X-Nation.org”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług Zybel sp. z o.o.

 2. Regulamin niniejszy stosuje się także do wszelkich akcji promocyjnych organizowanych przez Zybel sp. z o.o. 

 3. Klub X-Nation.org świadczy usługi sportowo-rekreacyjne z zakresu sportu i e-sportu na rzecz klientów indywidualnych oraz firm.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich klientów Zybel sp. z o.o.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.04.2021.

II. Zawarcie umowy i członkostwo w Klubie

 1. Osoba korzystająca z usług oferowanych przez X-Nation.org („Klubowicz”), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”), zawiera umowę o korzystanie z usług X-Nation.org („Umowa”), z firmą Zybel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000474527 , prowadzącą kluby pod marką X-Nation.org w różnych lokalizacjach; przy czym niniejsza Umowa może dotyczyć każdej z aktualnych lokalizacji, po wniesieniu stosownej opłaty przez Klubowicza zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osoba, która zawarła umowę określana jest dalej „Klubowiczem”.

 2. Umowa pomiędzy Klubowiczem, a Klubem jest zawierana poprzez założenie konta w serwisie X-Nation.org, uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem oraz uruchomieniem końcowym serwisu x-nation.org o czym zostanie klubowicz poinformowany odpowiednio wcześniej.

 3. Zawarcie umowy jest jednoznacznym potwierdzeniem, że Klubowicz zapoznał się z Regulaminem.

 4. Klubowiczem może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat, zaś za zgodą przedstawiciela ustawowego Klubowiczem może zostać osoba niepełnoletnia.

 5. Klubowicz jest zobowiązany informować Klub o wszelkich zmianach adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, adresu mailowego.

 6. Klub  zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy.

 7. W przypadku zawarcia umowy poprzez rejestrację internetową, Klubowicz ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klubowicz musi poinformować Klub o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klub zwraca wszystkie otrzymane płatności chyba, że Klubowicz rozpoczął korzystanie z Klubu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zostały przez Klubowicza użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klubowicz wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klubowicz nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 8. Korzystanie z usług Klubu następuje po opłaceniu opłaty członkowskiej (na określoną usługę).

 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydarzenia losowe uniemożliwiające Klientowi wykorzystanie opłaconych zajęć. Za wykupiony abonament miesięczny nie zwraca się wpłaconych pieniędzy, ani też nie prolonguje opłaty na późniejszy termin.

 10. W przypadku choroby Klubowicza, jest możliwość zawieszenia członkostwa, za okazaniem oświadczenia lekarskiego. Klub zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania każdego przypadku.

 11. Instruktorzy decydują o wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania serwerów treningowych.

 12. Ćwiczący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wykonywanych ćwiczeń. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia ćwiczącego wskazane jest badanie lekarskie z orzeczeniem o zdolności do wykonywania ćwiczeń.

 13. Klub ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu.

 14. Za szkody materialne wynikłe na skutek nie zachowania ostrożności przez ćwiczącego lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu odpowiada ćwiczący.

 15. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach marketingowych zdjęć, „skrinów”, filmów z treningów oraz zawodów.

 16. Wszystkie rzeczy wydane przez Klub, a używane przez Członków Klubu są własnością Klubu.

 17. W sprawach nie objętych niniejszymi zasadami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 18. Wykupienie usługi członkowskiej jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu, a rozwiązanie wszelkich kwestii spornych, zostaje w gestii właściciela Klubu.


III. Rozliczenia

1. Umowa dotycząca członkostwa w Klubie zostaje zawarta na czas określony (3, 12 lub 24 miesięce). Z dniem następującym po ostatnim dniu ww. okresu obowiązywania Umowy, Umowa ta ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Członek Klubu, nie później niżna 30 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy, wyśle maila drugiej Stronie Umowy oświadczenie o braku woli kontynuowania Umowy. Jeżeli czas trwania Umowy zostanie przedłużony na czas nieokreślony zgodnie z tą klauzulą, to każda ze stron ma prawo w dowolnej chwili wypowiedzieć Umowę zachowując 30 dniowy okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zastało doręczone pisemnie zawiadomienie o woli wypowiedzenia umowy. Członek Klubu zobowiązany jest nadal płacić składkę członkowską w okresie wypowiedzenia. Członkostwo, jak również prawa i obowiązki z nim związane, kończy się i umowa wygasa z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.

2. Każdemu Członkowi Klubu po uiszczeniu opłaty za dane członkostwo, zostanie automatycznie wystawiony dowód sprzedaży, a faktura wydana Członkowi Klubu na życzenie. Członek Klubu wyraża zgodę na stosowanie (przesyłanie) faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Faktury elektroniczne (e-faktury) mogą być przesyłane w formacie PDF na podany przez Członka Klubu adres e-mail. Zmiana adresu e-mail,na który mają być przesyłane e-faktury będzie wiążącą dopiero po powiadomieniu o tym fakcie przez Członka Klubu. W przypadku braku takiego powiadomienia, e-faktury kierowane na dotychczasowy adres e-mail Klienta będą uważane za prawidłowo doręczone.

3. X-Nation.org uprawnione jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Członek Klubu zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób wielokrotnie narusza postanowienia Umowy, w tym także nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub trenera odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, a także w przypadku gdy Członek Klubu zalega z zapłatą opłaty członkowskiej.

IV. Ogólne warunki

1. Członkowie Klubu zobowiązani są uczęszczać na treningi.

2. Członek Klubu powinien powiadomić Klub o zmianie swego adresu lub numeru telefonu.

3. Członek Klubu uczestniczący w turniejach i zawodach oficjalnych zobowiązany jest podpisać Kontrakt Zawodniczy z X-Nation.orgCennik zostanie podany po zakończeniu prac wdrożeniowych do tego czasu nie należy dokonywać wpłat członkowskich.

Projektowanie stron internetowych - sitepromotor